top of page

GDPR

HANDLING OF PERSONAL DATA IN ACCORDANCE WITH THE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (2016/679/EG)

SPR Stockholm AB (559008-4157) are responsible for the personal we receive in connection with assignments and personal data that are handled when an assignment is prepared or administered.

We handle the data in order to be able to carry out and administer the assignment, to protect your interests and for purposes of billing and accounting. The data has its legal basis in among other things the data protection regulation and the bookkeeping act. The stated statutes allow for handling of the information with the purpose of enabling us to fulfil our duties towards our clients/registered and other legal framework. The statutes also allow, after a balancing of interests in which among other things any objections to the handling made by the registered is taken into consideration, for handling of personal data for our and other businesses within the corporate groups justified interests to develop, to market and to administrate our services and business activities in an effective way and also to protect our civil rights and obligations. The data can also be used for business- and method development, market analysis, statistics and risk management. The data that is handled in order to develop and analyse the business is handled on the basis of our justified interest to develop the business and to communicate with our contacts.

We will not disclose any personal data to any third party apart from instances where it has been expressly agreed upon between the company and the registered, if it is necessary in order for us to fulfil our legal obligations or in cases where we hire an external service provider that carries out assignments on our behalf.

The personal data is saved, in accordance with the company’s obligations in accordance with the regulations mentioned above, for a period of 10 years from the assignments completion or from the final invoice’s date of payment or for an extended period of time as a result of the nature of the assignment. However, email is deleted within six months of receipt. If you cancel newsletters etc. all personal data will be immediately deleted.

You have the right to, free of charge, demand information from the company about the usage of the personal data that concerns you. We will on your request, or on our own initiative, correct or delete data that is inaccurate or limit the handling of such data. Furthermore, you have the right to demand that your personal data is not used for direct marketing. You also have the right to receive your personal data in a computer-readable form (or, if technically possible, get your data transferred to a third party of your choice). If you are dissatisfied with our handling of your personal data you can submit a complaint to a supervisory authority which in Sweden is Datainspektionen (www.datainspektionen.se). You can also contact the supervisory authority in the country where you live or work.

Contact us at info@spr-athletefactory.com or at the address below if you have any questions regarding our handling of personal data.

Henry Shi

Box 411, 111 73 Stockholm

Personuppgiftsansvarig är SPR Stockholm AB (559008-4157) kontaktuppgifter som ovan.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (2016/679/EG)

SPR Stockholm AB (559008-4157) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter har sin rättsliga grund i bland annat dataskyddsförordningen samt bokföringslagen. De angivna författningarna tillåter bl.a. att behandling sker i syfte att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot våra kunder/registrerade och mot andra regelverk. Författningarna tillåter även, efter en intresseavvägning där bl.a. den registrerades eventuella invändningar mot behandlingen beaktas, att behandling av personuppgifter sker för våra och övriga bolag inom koncernens berättigade intressen av att utveckla, marknadsföra och administrera våra tjänster och verksamheter på ett effektivt sätt samt av att tillvarata våra civilrättsliga rättigheter och förpliktelser. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan företaget och den registrerade, om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar företaget enligt nämnda regelverk och grund ovan, under en tid om 10 år från dagen för ärendets slutförande alternativt från slutfakturas förfallodag samt för skälig gallringstid eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. E-post raderas dock inom sex månader från mottagandet. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna relaterade till detta omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från företaget om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar]. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@spr-athletefactory.com eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Henry Shi

Box 411, 111 73 Stockholm

Personuppgiftsansvarig är SPR Stockholm AB (559008-4157) kontaktuppgifter som ovan.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER

bottom of page