top of page

Medlemsavtal

ALLMÄNT

 

(”SPR”). Särskilda villkor kan gälla vid specialerbjudanden och kampanjer. Avvikande Medlemsvillkor gäller endast om SPR skriftligen godtagit detta. Detta avtal avser tillgång till SPR Athlete Factory’s gymanläggningar vilka regleras specifikt i enlighet med valt medlemskap.

MEDLEMSKAP

Hos SPR Athlete Factory erbjuds ett flertal typer av medlemskap. För medlemskapsspecifikationer vänligen se mer info om dessa under flik "programs"

 

Träningsklasser bokas i enlighet med SPR:s Bokningsregler. 

 

Medlemskap erbjuds personer som uppfyller följande krav:

- Att denne har fyllt 16 år. För person som inte fyllt 18 år krävs målsmans godkännande.

- Att denne har ett allmänt gott hälsotillstånd som tillåter träning utan uppenbar risk för skador eller ohälsa, även i enlighet med personalen på SPR Athlete Factory’s bedömning.

- Att denne delar den kultur och värderingar som SPR Athlete Factory står för samt följer de vid var tid gällande Trivsel- och säkerhetsregler, vars lydelse vid avtalsingåendet återfinns i Bilaga 3.

 - Att denne, genom detta Medlemsavtal, även blir medlem i och därmed blir försäkrad av, den ideella förening som SPR Athlete Factory samarbetar med. Denna ideella förening är i sin tur medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF) och Specialidrottsförbundet Svenska Budo- & Kampsportsförbundet (SB&K), vilket innebär att Medlemmen, förutom att följa den ideella föreningens regler och policys även måste underställa sig RF:s och SB&K:s stadgar och tävlingsregler samt beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

 

SPR förbehåller sig rätten att inskränka Medlems rätt till att på egen hand, utan handledning av SPR Athlete Factory’s personal, träna i gymdelen, om personalen anser att Medlemmen är oförmögen att hantera detta privilegium på ett för Medlemmen säkert sätt eller på grund av annan anledning. Medlemmen godtar att dennes möjlighet att utnyttja gymdelen helt på egen hand regleras av SPR Athlete Factory’s personal i syfte att skydda Medlemmen och andra Medlemmar mot onödig risk för skada och ohälsa.

SPR förbehåller sig rätten att justera förmåner vid ändring av leverantörsvillkor och/eller byte av leverantör. SPR förbehåller sig även rätten att optimera medlemskapsformaten för en förbättrad träningsupplevelse.

MEDLEMMENS ANSVAR

Medlemmen är väl införstådd med att ett träningscenter utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär själv ansvar för sina handlingar, beslut och följderna av dessa. Varje Medlem ansvarar själv för att dennes hälsotillstånd är sådant att denne utan risk kan deltaga på pass och/eller träna på egen hand eller med personlig tränare, i SPR Athlete Factory’s lokaler.

 

Det åligger Medlemmen att löpande hålla sig informerad om samt följa de regler och policys som RF, SB&K och de ideella föreningarna anvisar. Det åligger även Medlemmen att följa SPR Athlete Factory’s, vid var tid gällande Trivsel- och säkerhetsregler enligt Bilaga 3 samt andra anvisningar som meddelas, skriftligen eller muntligen, av personalen på SPR Athlete Factory. Uppdaterade Trivsel- och säkerhetsregler kan erhållas i receptionen.

 

Vidare förbinder Medlemmen sig att i SPR Athlete Factory’s lokaler eller i anslutning till dess verksamhet:

- Uppvisa Medlemmens personliga medlemskort vid inpassering.

- Uppträda hövligt och med respekt gentemot samtliga Medlemmar och SPR Athlete Factory’s personal och inte förolämpa, uppträda olämpligt mot/störande för andra Medlemmar eller andra personer eller på något sätt förorsaka annan person skada eller ohälsa.

- Följa anvisningar som ges av SPR Athlete Factory’s personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning.

- Inte vara i vägen för, eller på annat sätt, störa pågående pass eller personlig träning när Medlemmen vistas i lokalerna.

- Fortlöpande underrätta SPR Athlete Factory om missnöje med rådande förhållanden i SPR Athlete Factory’s lokaler och/eller förslag till förändringar och förbättringar av dessa förhållanden.

- Personligen fastställa sin plats för deltagande i, av SPR Athlete Factory erbjudna, bokningsbara träningspass, genom bokning enligt SPR Athlete Factory’s Bokningsregler.

- Vid möjlighet att bjuda med en gäst för deltagande i SPR Athlete Factory’s verksamhet ansvarar Medlemmen för att vännen följer Medlemsvillkoren.

MEDLEMSKORT

Alla som tränar på SPR Athlete Factory, har ett personligt medlemskort som används vid inpassering. Medlemskortet får ej lånas ut eller överlåtas. Om Medlemmen ej kan uppvisa kortet måste denne kunna styrka sin identitet med legitimation för en manuell inloggning. Om Medlemmen förlorar sitt kort, om kortet skadas så att det blir obrukbart eller om manuell inloggning sker 3 gånger i rad, utfärdas ett nytt kort mot en avgift. För avgifter, se mer information nedan under AVGIFTER OCH BETALNING. Medlemmen ska underrätta SPR Athlete Factory vid ändring av namn eller andra kontaktuppgifter.

 

 

SPR ATHLETE FACTORY’S ANSVAR

Vid tecknande av medlemskap hos SPR Athlete Factory blir Medlemmen även medlem i en eller flera av de ideella föreningar som SPR Athlete Factory samarbetar med, för närvarande Viva Zapata Martial Arts IF. De föreningar SPR Athlete Factory samarbetar med är anslutna till SB&K som i sin tur ingår i RF. Medlemmen är därmed försäkrad genom SB&Ks medlemsförsäkring (försäkringsnummer K 62910), som täcker olycksfall både vid träning, tävling och på vägen till och från SPR Athlete Factory. Vid föranmälan täcker olycksfallsförsäkringen även olycksfall i utlandet och på läger. SPR ansvarar för att Medlem som betalat sina avgifter är antecknad som medlem i aktuell(a) förening(ar).

 

SPR avråder Medlemmen från träning som SPR Athlete Factory’s personal bedömer kan innebära risk för ohälsa eller skada för medlemmen.

 

SPR ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter eller andra förpliktelser som åligger SPR enligt Medlemsvillkoren vilka beror på omständigheter utanför SPR:s samt SPR:s leverantörers kontroll, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på SPR Athlete Factory’s lokaler samt strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

SCHEMAÄNDRINGAR

SPR Athlete Factory förbehåller sig rätten att hålla stängt under allmänna helgdagar. Inför allmänna helgdagar förbehåller sig SPR Athlete Factory även rätten att stänga klockan 14.00. Genom detta Medlemsavtal godtar Medlemmen även att schemalagd träning kan komma att ändras samt att SPR Athlete Factory har möjlighet att byta ut instruktör vid tillfälle.

 

SPR förbehåller sig rätten att, i samband med högtider, besök av gästinstruktör, utbildningar, föreläsningar, tävlingar och/eller annan aktivitet, ändra schemalagd träning eller hålla SPR Athlete Factory’s lokaler stängda för Medlemmen upp till 1 eller 2 dagar i sträck. Vid sådan aktivitet kan Medlemmen ej garanteras deltagande. En sådan ändring eller begränsad tillgång till lokal ska kommuniceras ut till Medlemmen minst 7 dagar i förväg via anslag i receptionen och/eller via e-post. 

I undantagsfall som till exempel vid händelser som är utom vår kontroll, kan denna tidsfrist komma att ändras. 

 

SPR Athlete Factory förbehåller sig även rätten att genomföra permanenta ändringar i schema och öppettider samt ha sommar- och vinterstängt i upp till sammanlagt 21 dagar per år. Detta ska kommuniceras ut till medlemmar via alla, för SPR Athlete Factory, tillgängliga kontaktkanaler mot Medlemmen minst 30 dagar i förväg.

FRYSNING AV KORT

En Medlem kan ansöka om frysning av medlemskortet en gång under bindningstiden. Frysning kan inte göras i efterhand.

 

En Medlem som p.g.a. sjukdom eller skada (som kan styrkas med läkarintyg) inte kan träna under en period, kan få kortet förlängt med motsvarande frysperiod. Frysperioden ska vara i minst 30 dagar och maximalt 180 dagar.

 

Vid frysning av medlemskap p.g.a. längre utlandsvistelser, högskolestudier, arbete eller värnpliktstjänstgöring, ska frysperioden vara i minst 90 dagar och maximalt 365 dagar. Ansökan om frysning ska ske i förväg, minst 30 dagar innan start och styrkas med intyg.

 

Godkänner SPR Athlete Factory frysningen ska Medlemmen erlägga en administrativ avgift, se angående avgifter under AVGIFTER OCH BETALNING nedan.

 

 

AVGIFTER OCH BETALNING

Medlem, eller annan person eller företag som i Medlemsavtalet påtagit sig betalningsansvar i Medlemmens ställe, erlägger medlemsavgiften i form av en årsavgift eller uppdelat i månadsavgifter (”Medlemsavgift”). Medlemsavgift och övriga avgifter bestäms enligt SPR Athlete Factory’s vid var tid gällande prislista.

 

SPR Athlete Factory har rätt att ändra avgifterna. Ändring av månadsavgift för medlemskap gäller dock för Medlemmen först efter utgången av innevarande bindningstid.

 

Betalning av Medlemsavgift sker i förskott. SPR Athlete Factory är ett kontantfritt gym. Årsavgift betalas via faktura eller direkt på plats i SPR Athlete Factory’s lokaler med betalkort.

Månatliga betalningar sker via autogiro, vilket kräver att medlemmen lämnat medgivande om SPR som betalningsmottagare för autogirering, se Bilaga 4 – Medgivande till betalning via autogiro.

 

Vid medgiven autogirering kommer det månatliga beloppet dras från angivet konto den 28:e varje månad varför Medlemmen förbinder sig att ha tillräckliga medel tillgängliga för betalning. Saknas det tillräckliga medel vid betalning kommer SPR att skicka en betalningspåminnelse till Medlemmen. Vid betalningspåminnelse har SPR rätt att ta ut lagstadgad påminnelseavgift.

 

Vid utebliven betalning av 2 månadsavgifter i rad – oavsett om detta beror på att tillräckliga medel saknas, autogireringen stoppats av Medlem eller annan anledning – är Medlemmen och SPR överens om att samtliga utestående avgifter för hela bindningstiden har förfallit till omgående betalning. SPR har då rätt att skicka en faktura för samtliga utestående månadsavgifter och redan förfallna påminnelseavgifter som Medlemmen har en skyldighet att betala. Betalas inte denna faktura inom betalningsfristen skickar SPR skulden till inkasso. SPR har rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

 

ÄNDRING AV MEDLEMSVILLKOREN

SPR har rätt att ändra dessa allmänna villkor. Vid ändring av Medlemsvillkoren kommer SPR Athlete Factory att kontakta Medlemmen via telefon, e-post eller direkt via receptionen.

 

SPR har alltid rätt att ändra villkor för att följa lag, föreskrifter eller RF:s och SB&K:s policys och beslut.

 

SPR har rätt att ändra i bilagorna. Vid ändring av pris, gäller det nya priset för Medlemmen dock först efter bindningstidens utgång.

I den mån ändringen är till nackdel för Medlem ska ändringen kommuniceras senast 60 dagar före ikraftträdande. Medlemmen får, inom 30 dagar från information om ändring till nackdel för Medlemmen säga upp medlemskapet till villkorsändringens ikraftträdande, trots utestående bindningstid.

 

 

AVSTÄNGNING OCH UTESLUTNING AV MEDLEM

SPR har rätt att stänga av Medlem för viss tid, stänga av vissa av dennes förmåner eller med omedelbar verkan säga upp detta Medlemsavtal om Medlemmen väsentligen bryter mot Medlemsvillkoren i detta Medlemsavtal, inbegripet Trivsel- och säkerhetsreglerna enligt Bilaga 3. samt RF:s och SB&Ks policys och regler, och denne inte, efter SPR:s anmodan vidtar tillräcklig rättelse.

FÖRLÄNGNING SAMT UPPHÖRANDE AV MEDLEMSAVTAL

Vid utgången av ett medlemskap med bindningstid om 12 månader, kommer medlemskapet automatiskt att fortlöpa. Efter 12 månaders fullgjord bindningstid (dvs 12 exkl eventuell frysningstid) är medlemmen fri bryta avtalet med 1 månads uppsägningstid. 

Möjlighet till nedgradering av medlemskap samt ändring av betalningsmetod är möjligt först efter att bindningstiden löpt ut. 

Uppsägning av medlemskap måste ske skriftligt per mail till SPR Athlete Factory. 

 

SPR förbehåller sig dock rätten att säga upp medlemskap under bindningstidens första 14 dagar om SPR Athlete Factory’s personal anser att Medlemmen inte uppfyller kraven för att erbjudas medlemskap. Vid sådan uppsägning återbetalas förbetalad Medlemsavgift.

 

Om Medlem som erlagt årsavgift säger upp medlemskapet med anledning av villkorsändring som är till nackdel för Medlemmen kommer del av årsavgiften som motsvarar resterande del av bindningstiden som erlagts att betalas tillbaka. För Medlem som betalar avgiften månadsvis kommer istället Medlemmens skyldighet att fortsätta betala månadsavgifter att upphöra.

Medlem, som på grund av omständigheter eller ändrat förhållande som Medlemmen inte kan kontrollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja medlemskapet (t.ex. p.g.a. längre sjukdom, arbetslöshet eller annan liknande omständighet som kan styrkas med intyg), kan även ges möjlighet att, genom överenskommelse med SPR, avsluta bundet medlemskap trots att bindningstiden inte har löpt ut. Medlemsavtalet upphör den dag då eventuell överenskommelse sker mellan Medlemmen och SPR. I sådant fall debiterar SPR, vid månatliga betalningar, en slutavgift omfattande hälften av de ännu ej till betalning förfallna månadsavgifterna för återstoden av bindningstiden, dock alltid minst en månadsavgift. För Medlem som erlagt årsavgift kan del av denna komma att betalas tillbaka.

 

Vid avstängning och uteslutning av Medlem har SPR rätt att behålla förbetald Medlemsavgift samt att fakturera Medlemmen för utestående månadsavgifter likt det förfarandet som gäller vid utebliven betalning.

ANSVAR FÖR MEDLEMMARNAS ÄGODELAR

SPR ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller för skador på Medlemmens eller andra besökares tillhörigheter. SPR ansvarar inte heller för Medlemmens borttappade tillhörigheter pga. orsaker utanför SPR makt, så som underlåtelse att efterfölja förvaringsanvisningar och dylika situationer. Detta gäller med undantag för den utrustning som SPR Athlete Factory tillhandahåller, handhar och förvarar åt PREMIUM-medlemmar, vilken ersätts av SPR Athlete Factory i händelse av inbrott, stöld, olycksfall eller skadegörelse, när denna utrustning varit i SPR Athlete Factory’s förvaring i enlighet med av personalen anvisat sätt.

INFORMATION OCH MEDDELANDEN

I och med att Medlemmen lämnar sin e-postadress godkänner denne att SPR Athlete Factory skickar information, meddelanden och erbjudanden via e-post. Information eller meddelande ska anses ha nått medlemmen senast den andra vardagen efter dagen för avsändandet.

Medlemmen ska underrätta SPR Athlete Factory om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress och telefonnummer) eller uppgifter för betalning via autogiro.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR). För mer info om det se Bilaga 5 – Behandling av personuppgifter.

TVIST

Uppstår tvist mellan Medlemmen och SPR ska parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan Medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. SPR förbinder sig att följa nämndens rekommendation. Medlemmen och SPR Athlete Factory äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.

BOKNINGSREGLER

• Du kan boka två pass åt gången (3 dygn framåt) och kan ej boka nytt pass förrän ett av passen avverkats. Undantag för Premium medlemmar som kan boka fyra pass åt gången (7 dygn framåt). 

• Du kan avboka pass fram tills två (2) timmar innan att passet har börjat, efter den tidpunkten kan du ej avboka ett pass. 

• Är du mer än fem minuter sen, så förlorar du din plats som släpps till drop-in.

• Om du som medlem missar fem bokade pass, utan att avboka i enlighet med Bokningsreglerna, har SPR rätten att under en period om en (1) månad stänga av Medlemmens möjlighet att boka träningsklass. En administrativ avgift om 100 kr kommer tas ut för att öppna bokningsmöjligheten igen.

 

 

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER

I samarbete med Viva Zapata Martial Arts IF

 

Hygien

• Träningskläder skall vara rena och torra, naglar klippta och smink borttaget när träning påbörjas för att deltaga i kampsportspassen

• Se till att ha rena händer och fötter INNAN du kliver in på mattan för att deltaga i pass på matta

• Det är OBLIGATORISKT med långa tights, för att deltaga i NoGi-träning. Shorts över är OK

• Kom i god tid innan passet, om du t ex behöver tejpa något eller fläta/sätta upp hår

• Träna inte med öppna sår

• Ta av alla smycken, ringar, piercings eller dylikt INNAN kampsportspassen

• Meddela alltid din instruktör och dina träningskamrater om eventuella skador du har

• Instruktören har rätt att be dig lämna mattan omgående, om denne är orolig för ett sår eller skada du har

Trivsel, ordning och säkerhet

• Välkomna gäster och besökare genom att presentera dig själv

• Var tyst och uppmärksam, när din instruktör visar övningar

• Du tränar med dina träningskamrater och har ett ansvar att deltaga i alla övningar. Kan du inte, pga lättare skada, så måste detta meddelas instruktör INNAN passet

• Meddela instruktör i början av passet om du behöver gå tidigare

• Suspensoar är OTILLÅTET på BJJ/NoGi-passen

• Det är medlemmens ansvar att ha med sitt bälte till BJJ-passen. Utan bälte har din instruktör rätt att utesluta dig från träningen

• Din instruktör har under BJJ-pass rätt att kräva att du tar av en eventuell rashguard för en specifik övning om du har det under din dräkt. Gäller endast herrar

• Skor är helt förbjudna på mattan oavsett pass

• Inga träningsredskap får tas in eller nyttjas på mattan, utan instruktörs eller personals medgivande

• Ingen mat eller dryck får tas med in på mattan

• Använd avsedd plats för vattenflaskor och fyll dessa INNAN passet

• Inga mobiltelefoner får tas med in på mattan under kampsportspassen utan instruktörs medgivande

• Ta ansvar för mattan. Plocka upp tejp, plåster eller dylikt. Torka upp eventuella blodfläckar

• Träna endast på det din instruktör visar dig eller ger dig tillåtelse att träna på. Egen träning sker på Open Mat

• Anpassa din nivå efter din träningspartner, om din tekniska nivå är högre. Gäller kampsportspassen

• Var inbjudande på Open Mat, dela med dig av din kompetens, respektera högre graderad/mer erfaren medlem och respektera alla medlemmars rätt till mattan. Turas om!

• Använd endast tekniker du är trygg med och/eller som du vet att din partner hinner uppfatta, under kampsportssparring.

• SPR Athlete Factory har ej personal, yta eller specifik försäkring för barn. Därför kan vi ej ha barn i lokalen. Undantaget är barn som deltar i träning. Gäller endast på SPR Söder.

• SPR Athlete Factory har ingen plats för barnvagnar i lokalen, inklusive trapphuset, och kan därför ej heller förvara dessa.

• Respektera skogränsen! Torka av skor noggrant om du önskar förvara skor i omklädningsrummet

• Som medlem representerar du SPR Athlete Factory samt den ideella föreningen Viva Zapata Martial Arts IF. Vidare så delar du vår idé om en dopingfri, drogfri och fördomsfri miljö och godtar samt underställer dig Riksidrottsförbundets policys och förordningar om dessa och andra punkter! Du tar också ansvar för att förkovra dig i dessa, om du känner ett behov därav.

Information om betalning

Betalaren kommer av Betalningsmottagaren att meddelas belopp, Förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före Förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild Förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida Förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida Förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första Förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då Betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får Betalaren meddelande av Betalningsmottagaren om belopp, Förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen.

Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar Betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av Betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på Förfallodagen. Har Betalaren inte täckning på kontot på Förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på Förfallodagen får Betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från Betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen Betalningsmottagaren senast två bankdagar före Förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före Förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Om Betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om Betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av Betalningsmottagaren ska stoppas måste Betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta Betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara Betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före Förfallodagen alternativt vara Betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före Förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för Betalningsmottagaren och Betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta Betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att Betalningsmottagaren underrättat Betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta Betalarens anslutning till Autogiro om Betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på Förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om Betalningsmottagaren bedömer att Betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta Betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan Betalarens betaltjänstleverantör och Betalaren.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER

bottom of page